CENNÍK

ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV
Prudová 14, 821 05 Bratislava
(v Eur)

V zariadení pre seniorov sa
a)poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 541,-/mesiac
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ošetrovateľská starostlivosť
5. ubytovanie 180,-/mesiac
6.stravovanie 165,-/mesiac
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 30,-/mesiac
8. osobné vybavenie

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť 50,-/mesiac.

 

SPOLU 1026,-/mesiac

Spôsob platenia úhrady za pobytovú sociálnu službu :

- podľa dojednania v zmluve o poskytovaní sociálnej služby
(prevodným príkazom, v hotovosti, platobným poukazom)

Podmienky platenia za sociálnu službu :

⁃ konkrétne podmienky sú dojednané individuálne v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Cenník nadobúda účinnosť a platnosť k 1. 1. 2016.

 

KALKULÁCIA NÁKLADOV
NA JEDNOTKU VÝKONU SOCIÁLNEJ SLUŽBY
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Zariadenie pre seniorov 1 prijímateľ/mesiac 1026 Eur

 

ROZSAH A PODMIENKY POSKYTOVANIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Rozsah poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov je dojednaný na dobu určitú, a to do 31. 12. 2024.

1. V zariadení pre seniorov sa bude poskytovať sociálna služba
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3,
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

2. V zariadení pre seniorov sa
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
7. osobné vybavenie.

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.

 


 
©   Evito n.o.
All Rights Reserved