CENNÍK

ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV
Penzión STEFFI, Prudová 14, 821 05 Bratislava

A. V zariadení pre seniorov sa
  a)poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby                 0,- EUR/ mesiac
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ošetrovateľská starostlivosť cez ADOS HARRIS, a. s.
5. ubytovanie                                                                       390,- EUR/ mesiac
6.stravovanie (racionálne)                                                 186,60 EUR,-/ mesiac

 stravovanie (diabetické)                                                   201,60 EUR,-/ mesiac

 1 deň - strava racionálna - spolu 6,22 EUR

          - raňajky 0,60 EUR

          - desiata 0,22 EUR

          - obed 3,50 EUR

          - olovrant 0,30 EUR

          - večera 1,63 EUR

          - 2. večera pre diabetikov 0,50 EUR


7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva      128,40 EUR/ mesiac
8. osobné vybavenie

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
c) zabezpečuje záujmová činnosť                                              20,- EUR/ mesiac

 

         SPOLU                                                                        705,- EUR/ mesiac

         SPOLU - DIABETIK                                                       720,- EUR/ mesiac

B. Spôsob platenia úhrady za pobytovú sociálnu službu :

- podľa dojednania v zmluve o poskytovaní sociálnej služby
(prevodným príkazom, v hotovosti, platobným poukazom)

C. Podmienky platenia za sociálnu službu :
⁃ konkrétne podmienky sú dojednané individuálne v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Pokiaľ je prijímateľ sociálnej služby v priebehu mesiaca neprítomný, vzniknutý preplatok sa zúčtuje v nasledujúcom mesiaci, a to znížením úhrady za pobyt alebo vrátením preplatku príjemcovi sociálnej služby.

 

 

 

Cenník nadobúda platnosť a účinnosť k 21. 2. 2019.

Schválilo: Predsedníctvo EVITO o. z. dňa 20. 2. 2019

 

 

 


 
©   Evito n.o.
All Rights Reserved